Tietosuojaseloste

1. YLEISTÄ

Lääkärikompassi on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi parhaalla mahdollisella tavalla ja käsittelemään henkilötietojasi läpinäkyvästi kulloinkin voimassa olevan lain ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Lääkärikompassin asiakasrekisterissä olevia henkilötietojasi kerätään, käsitellään ja miten niitä suojataan.

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkea sellaista tietoa, itsessään tai yhdistettynä muuhun tietoon, jonka avulla henkilö voidaan yksilöidä ja tunnistaa.

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan esimerkiksi tietojen keräämistä, tallentamista ja järjestämistä.

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan sitä tahoa, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Lääkärikompassi on asiakasrekisterinsä henkilötietojen rekisterinpitäjä.

2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET/OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

  • Lääkärikompassin asiakasrekisteri: myynnin ja laskutuksen tarpeet
  • Lääkärikompassin tuotteiden markkinointi

Rekisterin käyttö perustuu asiakassuhteeseen, joka on muodostunut asiakkaan ja Lääkärikompassin välille.

3. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Lääkärikompassi käsittelee tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Käyttötarkoitus määrittää tarkemmin, mitä tietoja missäkin tilanteessa käytetään.

Kaikista rekisteröidyistä henkilöistä rekisterissä on nimi- ja osoitetiedot. Tunnistetietona käytetään järjestelmän antamaa teknistä yksilöivää tunnusta.

Henkilötietona tallennetaan edellä mainitun lisäksi puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdollinen osasto ja asema yrityksessä. Mikäli tietoja ei ole käytettävissä, rekisterissä olevat kentät jätetään tyhjäksi. Asiakkudenhallintajärjestelmässä ylläpidetään lisäksi asiakkaan kanssa käytyä kirjeenvaihtoa. 

4. MISTÄ HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN?

Rekisterin tiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään joko sähköisesti tai puhelimitse.

Asiakas voi päivittää tietojaan itse Neula –palvelussa.

5. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA SIIRTÄMINEN

Tietoja ei luovuteta rekisterin ulkopuolelle. Asiakasrekisteriä ylläpidetään sekä Neula-palvelussa että asiakkuudenhallintajärjestelmässä. 

Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia (esimerkiksi tekniseen ylläpitoon), joilla on oikeus käsitellä tietoja sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa. Palveluntarjoajat eivät voi käyttää tietoja omiin käyttötarkoituksiinsa. Heidät velvoitetaan sopimusteitse huolehtimaan riittävästä tietosuojan tasosta sekä käsittelyn lainmukaisuudesta.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU/ETA –alueen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle silloin, kun toimeksiantoa hoitava yhteistyökumppani on sijoittautunut näiden alueiden ulkopuolelle. Tällöin henkilötietojen asianmukaisesta suojatoimista huolehditaan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

7. TIETOJEN SUOJAAMINEN

Lääkärikompassilla on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvakeinot turvaamassa henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö.

Pääsyä henkilötietoihin on sisäisesti rajoitettu kulunvalvonnalla ja asiaton käyttö estetään käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla sekä käyttöoikeuksien myöntämisellä ja niiden valvonnalla. Henkilötietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä vuoksi siihen oikeus. Muutokset ja tietojen lisäykset kirjataan tietokantaan käyttäjätunnusten ja päivämäärien kera.

8. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on kerätty rekisteriin, ja vaikuttaa siihen, miten niitä käytetään. 

Rekisteröidyllä on esimerkiksi seuraavat oikeudet:

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumus.

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on kerätty, tai saada varmistus siitä, että rekisterissä ei ole häntä koskevia henkilötietoja. Mikäli tiedot ovat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset, Lääkärikompassille voidaan tehdä oikaisu- tai täydennyspyyntö.

Käsittelyn rajoittamista tai vastustamista

Mikäli tiedot eivät joltain osin pidä paikkaansa, rekisteröidyllä on oikeus vaatia käsittelyn väliaikaista rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu. Tietyissä tilanteissa rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä kokonaan.

Suoramarkkinoinnin kielto-oikeus

Rekisteröity voi milloin tahansa kieltää suoramarkkinoinnin (mukaan lukien profiloinnin suoramarkkinointitarkoituksiin).

Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on tietyissä tapauksissa oikeus tulla unohdetuksi. Rekisteröidystä poistetaan kaikki kerätyt tiedot, mikäli henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä alun perin on kerätty. Tiedot poistetaan myös, jos henkilötietojen käsittely on perustunut suostumukseen ja suostumus peruutetaan, tai jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä, ellei käsittelylle ole muuta perustetta.

Oikeus siirtää tietoja järjestelmästä toiseen

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen siirtoa, jolloin hänelle toimitetaan henkilötiedot koneluettavassa muodossa. Rekisteröity voi säilyttää niitä itse tai siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle (esim. toiselle palveluntarjoajalle). Tämä koskee vain sellaisia tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut meille.

Valitusoikeus

Yllä mainittujen oikeuksien lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelystä.

Pyyntö edellä mainittujen oikeuksien toteuttamisesta tehdään kirjallisesti rekisterinpitäjälle alla mainittuun osoitteeseen.

9. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Rekisteritietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen edellä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi aina voimassa olevan lain asettamissa rajoissa, kuten kirjanpitolaissa.

Kun tietojen säilyttämiseen ei ole lainmukaista tarvetta, tiedot joko hävitetään tai tehdään tunnistamattomiksi muuttamalla ne peruuttamattomasti sellaiseen muotoon, josta yksittäinen henkilö ei ole enää tunnistettavissa.

10. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Yksittäistä tietokonettasi koskevia tietoja voidaan kerätä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän tietokoneelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen ja niitä käytetään tunnistamaan ja laskemaan esimerkiksi Lääkärikompassin sivustolla vierailevat selaimet. Käyttäjällä on oikeus estää evästeiden käyttö mutta tämä saattaa vaikuttaa palveluiden toiminnallisuuteen. Evästeet voidaan tyhjentää selaimen asetuksista.

11. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Lääkärikompassi kehittää jatkuvasti tietosuojakäytäntöjään, mistä syystä tähän tietosuojaselosteeseen voi tulla muutoksia. Muutokset voivat perustua myös muuttuneeseen lainsäädäntöön.

Muutoksista ilmoitetaan tällä tietosuojasivustolla. Tarvittaessa voimme myös ilmoittaa muutoksista suoraan rekisteröidylle.

12.REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Lääkärikompassi on henkilötietojesi rekisterinpitäjä. Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja, ota yhteyttä meihin:

Lääkärikompassi Oy Mäkelänkatu 2 (PL 49) 00550 Helsinki

laakarikompassi@laakariliitto.fi 

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö on toimitusjohtaja.